Est-Curier

Din 3 aprilie, intră în vigoare restricţii impuse de starea de urgenţă

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova a emis, pe 1 aprilie 2021, dispoziţia nr. 1, care stabileşte noi restricţii pentru cetăţeni, cum ar fi limitarea numărului de angajaţi în instituţii cu până la 30% sau interzicerea aflării în afara domiciliului în perioada 23.00-5.00.

Vedeţi hotărârea integrală mai jos:

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
DISPOZIŢIA nr. 1 din 1 aprilie 2021 în conformitate cu art. 22 din Legea nr, 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgenţă, punctelor 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,
DISPUNE:

 1. Autorităţile publice centrale, autorităţile publice locale, toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum
  şi toţi cetăţenii Republicii Moldova şi alte persoane fizice aflate la momentul actual pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura executarea prevederilor Hotărârilor nr. 41, nr. 44, nr. 51, nr. 53 ale Comisiei naţionale extraordinare de
  sănătate publică, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei Dispoziţii.
 2. Instrucţiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfăşurare a activităţii în contextul epidemiologie COVID-19, aprobate prin Hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 11-13, nr. 14,
  nr. 16 – 17, nr. 21, nr. 23, nr. 26, nr. 29, nr. 31 cu modificările ulterioare, se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei Dispoziţii. A
 3. In localităţile în care se atestă incidenţa mai mare de 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populaţie în ultimele 14 zile, procesul educaţional, în instituţiile de învăţământ publice şi private, se va desfăşura la distanţă, cu excepţia instituţiilor de educaţie timpurie.
 4. Se instituie, regim special de circulaţie a persoanelor.
  4.1 Se interzice, începând cu data de 3 aprilie 2021, în mun. Chişinău şi în mun. Bălţi, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 5.00, cu următoarele excepţii:
  a. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi.
  b. Deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente.
  c. Deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei.

  d. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea Copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.
  4.2 La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la subpunctul 4.1.a, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator,
  pe orice suport, ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în formă liberă. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locului activităţii profesionale, durata deplasării, data completării şi semnătura.
  4.3 La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la subpunctele 4.1.b – 4.1.d, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în
  prealabil în formă liberă. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei, motivul deplasării, durata deplasării, data şi ora completării şi semnătura.
  4.4 Se interzice circulaţia şi aflarea persoanelor în spaţii publice, aflate în intravilanul localităţilor: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.
  4.5 Persoanele care se află în afara domiciliului/resedintei sau altui loc de 9 9 trai, sunt obligate să deţină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea persoanei.
 5. Se instituie regim special de muncă pe întreg teritoriul Republicii Moldova:
  5.1 Toate entităţile publice şi private, cu excepţia entităţilor din domeniile de producţie şi de prestare a serviciilor, vor atrage la serviciu cu prezenţă fizică, pentru activitate de birou, un număr de până la 30% din personal. Pentru ceilalţi angajaţi se va dispune organizarea muncii la distanţă.
  5.2 în situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea în regim la distanţă, conducătorii vor organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe.
  5.3 Şedinţele, întrunirile, reuniunile; profesionale cu prezenţa fizică a persoanelor, se vor organiza şi desfăşura cu limitarea numărului de participanţi reieşind din normativul 4 m2 per persoană din suprafaţa utilă a încăperii şi vor dura nu mai mult de 60 min.
  5.4 Agenţia Servicii Publice va asigura procesul de prestare a serviciilor publice în baza programării prealabile cu respectarea strictă a măsurilor obligatorii de prevenire a infecţiei COVID-19.
  5.5 Serviciile organelor cadastrale teritoriale, care necesită deplasare în teren pentru efectuarea lucrărilor cadastrale, vor fi prestate ţinând cont de stricta necesitate.
  5.6 Se sistează organizarea ceremoniilor de celebrare a înregistrării solemne a nou-născutului şi căsătoriilor jubiliare, inclusiv celebrarea solemna a căsătoriei, astfel asigurându-se încheierea căsătoriei exclusiv în incinta serviciului
  stare civilă/centrului multifuncţional şi doar în prezenţa exclusiva a mirilor.
 6. Se interzice desfăşurarea adunărilor, întrunirilor, manifestaţiilor publice, mitingurilor şi a altor acţiuni de masă.
 7. Se interzice întreprinderilor prestatoare de servicii publice să sisteze (prin deconectarea locurilor de consum) furnizarea serviciilor şi/sau să aplice penalităţi pe cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici, a facturilor pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale, telefonie fixă sau apa potabilă consumată, cu excepţia situaţiilor în care deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a vieţii şi sănătăţii oamenilor sau prejudicierea proprietăţii.
 8. Se instituie moratoriu, până la data de 30 mai 2021, asupra controalelor de stat planificate, efectuate la faţa locului, de către organele abilitate cu funcţii de control, în temeiul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra
  activităţii de întreprinzător.
 9. Moratoriul nu se aplică asupra controalelor efectuate de către:
  a. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
  b. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică;
  c. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică – în domeniul
  supravegherii energetice de stat;
  d. Inspectoratul pentru Protecţia Mediului – în privinţa fondului forestier,
  spaţiilor verzi, ariilor naturale protejate de stat, fondului geologic şi acvatic.
 10. în cazul în care o unitate economică, indiferent de tipul de proprietate şi formă de organizare juridică, încalcă regulamentele sanitare, măsurile de sănătate publică instituite prin deciziile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale
  şi/sau hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, iar continuarea activităţii sale pune în pericol sănătatea publică, conducătorul subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică suspendă
  activitatea acesteia sau, după caz, a uneia dintre subdiviziunile acesteia, pentru perioada stării de urgenţă.
 11. Ministerul Apărării va acorda sprijinul necesar autorităţilor statului, cu personal şi mijloace logistice, în suportul activităţilor de ordine publică, misiunilor de patrulare, regimului special de circulaţie pe teritoriul ţării, pazei şi protecţiei unor obiective/zone, transportul de efective, materiale şi tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologie, asistenţă medicală şi alte misiuni în funcţie de evoluţia situaţiei
 12. în vederea coordonării activităţii mijloacelor de informare în masă:
  12.1 Reprezentanţii mass-media vor asigura informarea publicului despre prevederile prezentei Dispoziţii şi necesitatea respectării stricte a acestora.
  12.2 Serviciul de Informaţii şi Securitate aprobă şi face publică lista de surse cu conţinut online care promovează ştiri false cu privire la evoluţia COVID19.
  12.3 Furnizorii de servicii de găzduire a conţinutului Online şi furnizorii de conţinut online de pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligaţi ca, la decizia Serviciului de Informaţii şi Securitate, să întrerupă imediat, cu informarea
  utilizatorilor, transmiterea într-o reţea de cbmunicaţii electronice ori stocarea conţinutului, prin eliminarea acestuia la sursa, dacă prin conţinutul respectiv se promovează ştiri false cu privire la evoluţia COVID-19 şi la măsurile de protecţie şi prevenire.
  12.4 Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului, la decizia Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, bazată pe lista de surse făcută publică de către Serviciul de Informaţii şi Securitate, au obligaţia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele menţionate utilizatorilor. la subpct. 10.2, cu informarea
 13. Fortificarea capacităţilor sistemului de asistenţă medicală:
  13.1. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale ori raionale, precum şi administratorii prestatorilor de servicii medicale de drept privat sunt obligaţi să asigure detaşarea tuturor lucrătorilor angajaţi către instituţiile medico-sanitară publice cu profil COVID-19, în baza demersurilor
  Ministerului Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale.
  13.2. Salarizarea lucrătorilor medicali detaşaţi în cadrul instituţiilor medicosanitare publice cu profil COVID-19 se va efec tua pe deplin de către angajatorii de la locul de serviciu/de muncă de bază, cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor detaşaţi, conform contractelor de muncă încheiate şi legislaţiei în vigoare.
  13.3. Ministerul Sănătăţii, Muncii Protec ţiei Sociale va identifica în termen de o săptămână necesarul suplimentar de servicii medicale de prevenire, diagnostic şi tratament a infecţiei COVID-19 şi instituţiile presta.
 14. Pe durata stării de urgenţă termene sociale nu încep să curgă, iar dacă au început să stării de urgenţă. medico-sanitare private care le vor le de acordare a tuturor prestaţiilor curgă, se suspendă pe toată durata. Pentru persoanele a căror grad de ciizabilitate expiră în perioada stării de urgenţă şi care beneficiază de tratament antiCOVID-19 la domiciliu sau în cadrul unei instituţii medico-sanitare, gradul de dizabilitate se prelungeşte din
  oficiu de către Consiliul Naţional pentru Deterjninarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă pînă la ridicarea stării de urgenţă.
 15. In baza listei persoanelor menţionate la pct. 15 prezentată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, Structurile teritoriale de asistenţă socială şi Casa Naţională de Asigurări Sociale
  vor asigura plata pensiilor şi prestaţiilor sociale pînă la expirarea termenului de încadrare în dezabilitate.
 16. Prin derogare de la prevederile art.47 alin.(l), lit. f) – i) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar – fiscale nr.181/2014, art.6 alin.(l) lit.b) din Legea nr.260/2017 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a
  Republicii Moldova, pct.5.1.2 din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020- 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.636/2019 se stabilesc următoarele:
  17.1 Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină întocmesc şi prezintă spre auditare Curţii de Conturi rapoartele privind executarea bugetului de stat, bugetului
  asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 până la 17 mai 2021.
  17.2 Curtea de Conturi efectuează auditul rapoartelor privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 şi prezintă raportul de audit
  Guvernului şi Parlamentului în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
  17.3 Guvernul aprobă şi prezintă Parlamentului rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora Curţii de Conturi.
  17.4 Parlamentul aprobă rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 în termen de 45 de zile de la data prezentării
  acestora de către Guvern.
 17. Se sistează desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor (anuale şi/sau extraordinare), ţinute cu prezenta fizică a acţionarilor sau în formă mixtă, în cazurile în care numărul de acţionari incluşi în registrul acţionarilor societăţii
  excede numărul de persoane stabilit pentru întruniri de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale.
 18. Termenele de desfăşurare a adunărilor generale anuale a acţionarilor şi de prezentare a dărilor de seamă anuale/specializate ale participanţilor profesionişti la piaţa de capital şi ale emitenţilor de valori mobiliare, precum şi de efectuare a auditului situaţiilor financiare/auditului tehnic al participanţilor profesionişti la piaţa de capital, ce decurg din actualele norme legale, se extind corespunzător cu 60 de zile din data expirării perioadei stării de urgenţă.
 19. Se stabilesc reglementări specifice în domeniul afacerilor interne conform anexei nr. 1.
 20. Se aprobă Instrucţiunea de instituire a carantinei în localităţi, conform anexei nr. 2. A
 21. In funcţie de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice, măsurile restrictive vor fi revizuite şi actualizate prin Dispoziţiile ulterioare.
 22. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

  Prim-ministru interimar,
  Preşedinte al Comisiei Aureliu CIOCOI
https://estcurier.md/wp-content/uploads/2021/04/1_dispozitia_cse_01.04.2021.pdf


Citește mai mult

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Est Curier

Ziarul cu care stai de vorbă și în care poți avea încredere.

Articole asemănătoare

Back to top button