Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă ADMITEREA 2017

Procesul de învăţământ se desfăşoară în conformitate cu principiile Bologna şi include trei cicluri de formare profesională:

LICENŢĂ – MASTERAT – DOCTORAT - CICLUL I (Licenţă), durata studiilor: 3 ani;     

CICLUL II (Masterat), durata studiilor: 2 ani  

ŞCOLI DOCTORALE, durata studiilor: 3 ani – frecvenţă la zi; 4 ani – frecvenţă redusă

FACULTATEA ȘTIINȚE EXACTE

Are misiunea de a pregăti specialiști calificați pentru economia și știința națională. În cadrul catedrelor Chimie și fizică, Matematică și informatică se efectuează cercetări fundamentale şi aplicative în domeniile: fizica teoretică, nanotehnologii, sinteza, structura şi proprietățile substanţelor noi polifuncţionale, matematici aplicate, etc. Cadrele didactico-ştiinţifice de înaltă calificare asigură formarea competenţelor specifice prin cursuri interactive, centrate pe student.

UASM

Perspective de angajare pentru absolvenţii facultății: laboratoare de cercetare şi producere (industria alimentară, farmaceutică, cosmetologică) naţionale şi internaţionale, laboratoare pentru reciclarea deșeurilor și protejarea mediului оnconjurător, agenţii de testare a unor factori ai mediului ambiant, domeniul surselor de energii neconvenționale, agenții de testare și analiză statistică, domeniul managementului dezvoltării software, domeniul tehnologiilor informaţionale profesori оn cadrul оnvățămвntului preuniversitar și universitar etc.

FACULTATEA ȘTIINȚE ALE NATURII

pregătește specialiști оn domeniul biologiei, ecologiei și geografiei, totodată asigură realizarea unui оnvățămвnt de performanţă, extins printr-o complexă activitate de cercetare оn genetică umană și vegetală, biochimie, fiziologie, biologie moleculară, etc. In cadrul facultăţii funcţionează catedrele Biologie, Ecologie și Științe ale mediului și Centrul de Genetică Funcțională care întrunesc cercetători și cadre didactice de înaltă calificare, doctori în știință, doctori habilitați, profesori.

Perspective de angajare pentru absolvenţii facultății: centre academice, farmaceutice, agenţii de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic medical, instituții sau firme private de cartografie, topografie și cadastru, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, laboratoare de expertiză ecologică şi protecţie a mediului, instituții specializate pe probleme de geopolitică și economie mondială, agenții de dezvoltare regională și planificare teritorială, profesori în cadrul învățământului preuniversitar și universitar etc.

 FACULTATEA ȘTIINȚE SOCIOUMANISTE

oferă un mediu de studiu interdisciplinar în care studenţii pot acumula cunoştinţele teoretice și competențele practice necesare. Corpul profesoral al catedrelor Limbi și literaturi și Filosofie este alcătuit din cadre didactice redutabile, academicieni, profesori, conferențiari.

Perspective de angajare pentru absolvenţii facultății: structuri mass-media, în calitate de analişti politici, centre abilitate în domeniul protecţiei şi asigurării securităţii naţionale, birouri de traducere, instituții publice sau private în calitate de manageri sau funcționari culturali, presa scrisă, la radio și în televiziune, diverse ONG-uri, profesori în cadrul învățămвntului preuniversitar și universitar etc.

 ŞCOLI DOCTORALE

  • Științe Umaniste;
  • Științe Juridice, Politice și Sociologice;
  • Științe Economice și Demografice;
  • Științe Biologice și Agricole;
  • Științe Geonomice

• Matematică și Știința Informației;

  • Științe Fizice și Inginerești;
  • Științe Chimice și Tehnologice.

 INFRASTRUCTURĂ

Studenţii înmatriculaţi sunt asiguraţi cu bursă şi cazare în cămin. Pe durata studiilor, masteranzii, la solicitare, pot fi angajaţi în Institutele de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Universitatea dispune de o bază tehnico-materială ce include o bibliotecă, sală de sport, cinci săli multimedia, opt laboratoare dotate cu materiale ilustrative, utilaje și aparataj performant, inclusiv trei în cadrul Centrului de Genetică Funcțională, înzestrate cu echipament adecvat domeniului de studiu.

Campusul studențesc, recent dat în exploatare, răspunde exigențelor moderne de trai și întrunește, pe lângă spații de locuit organizate în blocuri de două camere cu baie separată, câte două bucătării la fiecare etaj, o bibliotecă cu sală de lectură, săli de conferințe, un teren de sport și spații pentru agrement.

 OPORTUNITĂȚI

Instruire prin cercetare și antrenarea în proiecte științifice încă de la primii ani de studii;

Oportunităţi reale de angajare оn câmpul muncii după absolvire;

Burse speciale pentru studenții performeri și angajați civic

Accesul la o infrastructură modernă, cu centre de cercetare și laboratoare performante;

Condiții de trai conform standardelor de calitate;

Trasee individualizate de studiu și cursuri opționale interdisciplinare

UnAcad_logo

Adresa: str. Academiei, 3/2, Chişinău, MD – 2028

Telefoane:

(+37322)738016;

(+37322)737442;

(+37322)286107.

E-mail tutoriat.unasm@gmail.com

Web: edu.asm.md

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *